IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

SPOSÓB WYTWARZANIA KOMPOZYTOWYCH WARSTW WIERZCHNICH NA MIEDZI I JEJ STOPACH

Zastosowanie technologii wpływa na zwiększenie twardości i trwałości eksploatacyjnej warstwy wierzchniej miedzi i jej stopów.

Słowa kluczowe: warstwy kompozytowe, stopowanie laserowe, miedź, stopy miedzi

Branża: motoryzacyjna

TECHNOLOGIA PRODUKCJI WLEWKÓW ZE STOPÓW AlSi1Mg ORAZ AlCu4Mg1

Technologia pozwala na zwiększenie możliwości produkcyjnych wlewków ze stopów do przeróbki plastycznej.

Słowa kluczowe: stopy aluminium, odlewanie w systemie ciągłym, odlewanie poziome

Branża: przeróbka plastyczna

RECYKLING ZŁOMU OBIEGOWEGO ODLEWNICZYCH STOPÓW MAGNEZU POPRZEZ ZASTOSOWANIE INNOWACYJNEJ METODY ENDOMODYFIKACJI

Wprowadzenie do stopu pierwotnego określonego ilościowo i jakościowo dodatku złomu obiegowego pochodzącego ze stopów magnezu AZ91 (MgAl9Zn1) oraz AM50 (MgAl5) bez pogorszenia jakości odlewów ciśnieniowych i kokilowych z jednoczesnym wzrostem ekonomiczności produkcji.

Słowa kluczowe: złom obiegowy, stopy magnezu, endomodyfikacja

Branża: recykling metali

TŁOKI KOMPOZYTOWE NA BAZIE AlSi7

Zastosowanie tłoków na bazie kompozytów pozostaje bez wpływu na zużycie przez wiele lat, co tym samym wydłuża czas ich eksploatacji.

Słowa kluczowe: odlewanie kokilowe, odlewy kompozytowe

Branża: motoryzacyjna, elektrotechniczna

TECHNOLOGIE PROCESÓW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ: WYCISKANIA I KUCIA MATRYCOWEGO WYBRANYCH STOPÓW MAGNEZU

Opracowane technologie wyciskania i kucia matrycowego pozwalają na otrzymanie półwyrobów i wyrobów ze stopów Mg o wysokich własnościach użytkowych.

Słowa kluczowe: wyciskanie matrycowe, kucie matrycowe, stopy magnezu

Branża: przeróbka plastyczna metali

TECHNOLOGIA WYTWARZANIA WYROBÓW ZE STOPÓW LEKKICH PRZEZNACZONYCH DO PRACY W WARUNKACH EKSTREMALNYCH W ŚRODKACH TRANSPORTU LĄDOWEGO, MORSKIEGO I POWIETRZNEGO

Oferowana technologia umożliwia uzyskanie materiałów o wyższych własnościach np. wytrzymałościowych.

Słowa kluczowe: stopy lekkie, materiały konstrukcyjne, Rapid Solidification

Branża: transport lądowy, morski oraz powietrzny

OPRACOWANIE MAGNETYCZNEJ METODY OCENY STANU NAPRĘŻEŃ W MATERIAŁACH KONSTRUKCYJNYCH ZWŁASZCZA ANIZOTROPOWYCH MAGSTRES

Metoda umożliwia szybką i tanią inspekcję rozkładu naprężeń na elementach konstrukcyjnych oraz złączach spawanych w materiałach magnetycznych i anizotropowych.

Słowa kluczowe: rozkład naprężeń, złącza spawane, materiały magnetyczne, materiały anizotropowe

Branża: przeróbka plastyczna

WYKORZYSTANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH I PRODUKTÓW UBOCZNYCH Z PROCESÓW METALURGICZNYCH PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO DO WYTWARZANIA PROSZKÓW METALI Z ZASTOSOWANIEM TECHNIKI PLAZMOWEJ

Opracowana technologia umożliwia bezpośrednie wytwarzanie proszków i nanoproszków metali, w tym wysokotopliwych, ze związków chemicznych metali.  Pozwala także na wytwarzanie proszków sferycznych, szczególnie przydatnych w nowoczesnej metalurgii proszków.

Słowa kluczowe: rozkład plazmowy, metalurgia proszków, nanoproszki, sferoidyzacja proszków

Branża: metalurgia proszków

TECHNOLOGIA WYTWARZANIA STOPU Cu-Fe O OKREŚLONYM SKŁADZIE CHEMICZNYM

Oferowane rozwiązanie pozwala ustalić masowe udziały żelaza i miedzi w ZŁOMIE ZESPOLONYM konstrukcyjnie zawierającym te metale, tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe w celu określenia jego wartości rynkowej.

CHARAKTERYSTYKI SPOIW TWARDYCH NA BAZIE MIEDZI I SREBRA

Przedmiotem oferty jest licencja na wykorzystanie wyników badań wykonanych w ramach projektu Inicjatywa Technologiczna I, a zawierających dane techniczno – technologiczne i opracowane założenia procesowe.

Słowa kluczowe: lutowia, spoiwa

Branża: motoryzacja, AGD, elektrotechnika, odlewnictwo

NOWY STOP CYNKU ZnAl0,5Mn0,1Sb0,1 (ZZASb) DO CIĄGŁEGO CYNKOWANIA ZANURZENIOWEGO WYROBÓW STALOWYCH

Nowoczesne stopy cynku o podwyższonej odporności na korozję do cynkowania wyrobów stalowych.

Słowa kluczowe: cynk, stopy cynku, cynkowanie zanurzeniowe, cynkowanie stali, stal reaktywna

Branża: przemysł cynkowniczy, galwanizacja, budownictwo, przemysł motoryzacyjny, lotnictwo, usługi

ODZYSK WOLFRAMU I KOBALTU Z ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z OBRÓBKI WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

Opracowana metoda odzysku wolframu i kobaltu z odpadów pochodzących z obróbki węglików spiekanych, umożliwia jednoczesny odzysk, z bardzo dużą wydajnością, zarówno wolframu, jak i kobaltu z materiałów wtórnych i zagospodarowanie ich w postaci użytecznych związków o wysokiej czystości.

Słowa kluczowe: odzysk, kobalt, wolfram, odpady, obróbka węglików spiekanych

Branża: recykling metali

TECHNOLOGIA OTRZYMYWANIA STOPÓW REN – NIKIEL

Opracowana metoda elektrochemicznego wydzielania stopów ren – nikiel z roztworów wodnych ich soli, pozwalająca na otrzymywanie dobrych jakościowo osadów stopowych,może stanowić alternatywę dla dotychczasowych metod otrzymywania stopów renowych, tj. metalurgii proszkowej lub chemicznego osadzania z fazy gazowej.

Słowa kluczowe: ren, nikiel, technologia, elektrowydzielanie

Branża: przemysł lotniczy, energetyka

TECHNOLOGIA WYTWARZANIA STOPÓW LUTOWNICZYCH W POSTACI PROSZKÓW DO PAST LUTOWNICZYCH

Oferta obejmuje technologię wytwarzania stopów lutowniczych, szczególnie w postaci proszków ze spoiw miękkich i twardych, do produkcji past lutowniczych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, elektromaszynowym i elektronicznym.

Słowa kluczowe: stopy lutownicze, pasty lutownicze, topniki, spoiwa bezołowiowe, lutowanie

Branża: przemysł motoryzacyjny, przemysł elektromaszynowy, elektronika

NOWY STOP CYNKU ZnAl0,1Ni0,1Mn0,1Sn0,1 (WEGAL MOD) DO JEDNOSTKOWEGO CYNKOWANIA WYROBÓW STALOWYCH

Nowoczesny stop cynku o podwyższonej odporności na korozję do cynkowania wyrobów ze stali reaktywnych.

Słowa kluczowe: cynk, stopy cynku, cynkowanie zanurzeniowe, cynkowanie stali, stal reaktywna

Branża: przemysł cynkowniczy, galwanizacja, budownictwo, przemysł motoryzacyjny, lotnictwo, usługi

NOWE STOPY OŁOWIU PbSb1Sn0,2As0,3Se i PbCa0,1AlSn0,5Ag NA KRATKI AKUMULATOROWE

Nowoczesne stopy ołowiu o wysokich właściwościach odlewniczych i mechanicznych do zastosowania w produkcji kratek akumulatorowych wykorzystywanych jako przewodnik prądu w akumulatorach rozruchowych.

Słowa kluczowe: ołów, stopy ołowiu, kratki akumulatorowe, akumulatory rozruchowe

Branża: przemysł motoryzacyjny

WYSOKIEJ CZYSTOŚCI ZWIĄZKI RENU(VII)

Oferowana technologia pozwala na poszerzenie asortymentu związków renu(VII) produkowanych z polskich źródeł renu.

Słowa kluczowe: ren, związki renu, renowe proszki stopowe, kataliza

Branża: przemysł lotniczy, energetyka,przemysł zbrojeniowy, przemysł farmaceutyczny

INNOWACYJNY, WYTWARZANY NOWYMI TECHNIKAMI STOP ALUMINIUM AlCuMgMn(ZrSc)

Wytrzymały stop AlCuMgMn(ZrSc) o ponadstandardowych właściwościach, wytwarzany niekonwencjonalnymi metodami Rapid Solidification do zastosowania w przemyśle samochodowym oraz obronnym.

Słowa kluczowe: stop AlCuMgMn(ZrSc), proszki stopów, Rapid Solidification, oslony balistyczne, elementy kontrolowanych stref zgniotu

Branża: przemysł motoryzacyjny, przemysł obronny

STOP SREBRA Z DODATKIEM METALI ZIEM RZADKICH

Oferowane rozwiązanie pozwala na zastąpienie materiałów stykowych na bazie srebra i tlenku kadmu tańszym, trwałym materiałem otrzymanym ze stopu srebro-miszmetal.

Słowa kluczowe: srebro, miszmetal, topnienie, styki, kable

Branża: przetwórstwo metali, elektrotechnika, elektronika

TECHNOLOGIA ODZYSKIWANIA METALI ZE ZŁOMU ZESPOLONEGO

Oferowane rozwiązanie pozwala na odzysk metali ze złomu zespolonego metodą mechaniczną dla procesów pirometalurgicznych.

Słowa kluczowe: złom zespolony, odzysk metali, porcesy pirometalurgiczne, piec lancowy

Branża: przemysł hutniczy, przetwórstwo

NOWE EKOLOGICZNE ODLEWNICZE STOPY MIEDZI O WYSOKICH WŁAŚCIWOŚCIACH

Opracowana grupa odlewniczych stopów miedzi pozwala na całkowitą eliminację lub znaczne ograniczenie zawartości ołowiu przy jednoczesnym zachowaniu dobrych właściwości technologiczno-użytkowych.

Słowa kluczowe: stopy odlewnicze, miedź, materiał ekologiczny, brąz

Branża: armatura wodna, budownictwo

NOWA TECHNOLOGIA ODMIEDZIOWANIA OŁOWIU PRZY POMOCY ALUMINIUM I JEGO STOPÓW

Opracowana technologia odmiedziowania ołowiu w porównaniu z obecnie stosowanymi na rynku rozwiązaniami jest procesem przyjaznym środowisku - eliminacja związków siarki, mała ilość półproduktów, mniejsze straty ołowiu, stabilność procesu, łatwość wykonania.

Słowa kluczowe: technologia, odmiedziowanie, ołów, aluminium

Branża: metalurgia metali nieżelaznych

TECHNOLOGIA PRZEKSZTAŁCENIA POLIMETALICZNYCH, WIELOFAZOWYCH ŻUŻLI Z HUTNICTWA METALI NIEŻELAZNYCH W SUROWIEC MINERALNY Z JEDNOCZESNYM ODZYSKIEM METALI

Opracowana technologia pozwala na uzyskanie surowca mineralnego oraz metali (Pb, Zn, Cu) poprzez przekształcenie polimetalicznych, wielofazowych żużli w wieloetapowym procesie topienia żużla, utleniania siarczków i redukcji metali w piecu z pionową lancą.

Słowa kluczowe: hutnictwo, żużel, technologia, odzysk metali

Branża: metalurgia metali nieżelaznych

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA WSADU DO PROCESU STAPIANIA ZBRYLONYCH KONCENTRATÓW MIEDZI W PIECU SZYBOWYM

Opracowane rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie operacji suszenia mieszanki z procesu brykietowania, zmniejsza emisję dwutlenku węgla do atmosfery, upraszcza w sposób istotny konstrukcję instalacji do brykietowania, obniża koszt produkcji brykietów.

Słowa kluczowe: piec szybowy, koncentrat miedzi, stapianie

Branża: metalurgia metali nieżelaznych

TECHNOLOGIE OTRZYMYWANIA NOWYCH ZWIĄZKÓW RENU(VII) O WYSOKIEJ CZYSTOŚCI

Oferowana technologia pozwala na poszerzenie asortymentu związków renu(VII) produkowanych z polskich źródeł renu.

Słowa kluczowe: technologia, ren, związek renu

Branża: przemysł lotniczy, energetyka,przemysł zbrojeniowy, przemysł farmaceutyczny

ODZYSK RENU ZE ZŁOMU NADSTOPÓW ORAZ INNYCH NIEZAGOSPODAROWANYCH PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW

Opracowane rozwiązanie umożliwia odzysk renu z nieprzerabianych do tej pory materiałów zawierających nadstopy, a także odzysk innych metali zawartych w tych materiałach.

Słowa kluczowe: odzysk, ren, złom, odpad

Branża: metalurgia metali nieżelaznych

TECHNOLOGIA BARBOTAŻOWA ODSIARCZANIA GAZÓW O WYSOKIM STĘŻENIU DITLENKU SIARKI

Opracowane rozwiązanie pozwala na jednostopniowe, głębokie odsiarczanie gazów o zawartości ditlenku siarki do 10% z jednoczesną produkcją wysokojakościowego gipsu.

Słowa kluczowe: technologia, odsiarczanie gazów, siarka

Branża: przemysł hutniczy, przemysł koksowniczy

WIELOSKŁADNIKOWE STOPY PLATYNY DO ZASTOSOWAŃ W PROCESACH KATALIZY CHEMICZNEJ

Redukcja kosztów produkcji siatek katalitycznych poprzez wykorzystanie do ich wytwarzania trwałych, wieloskładnikowych stopów platyny z dodatkiem renu, których stosowanie pozwala na obniżenie strat metali szlachetnych w procesie katalizy chemicznej.

Słowa kluczowe: kataliza chemiczna, platyna, technologia

Branża: przemysł nawozów sztucznych, przemysł chemiczny

BEZODPADOWA TECHNOLOGIA UTYLIZACJI POPIOŁOŻUŻLI ZE SKŁADOWISK POPRZEZ WYDZIELENIE WĘGLA METODĄ FLOTACJI PIANOWEJ

Opracowane rozwiązanie pozwala na całkowitą utylizację deponowanych na składowiskach odpadów popiołożużli oraz na ponowne wykorzystanie powstałych w procesie utylizacji produktów.

Słowa kluczowe: popiołożużel, technologia, utylizacja, flotacja pianowa

Branża: ciepłownictwo, budownictwo drogowe

TECHNOLOGIA WYTOPU CYNKU W PROCESIE IMPERIAL SMELTING Z TLENKOWYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH

Poprawa efektywności ekonomicznej produkcji cynku i ołowiu w procesie Imperial Smelting przez zastosowanie oddzielnej kampanii przerobu tanich, niskojakościowych surowców tlenkowych takich jak: surowy tlenek cynku, szlamy i popioły cynkonośne, pyły stalownicze wspomaganej procesami odchlorowania pyłów i odsiarczania gazów ze spiekalni.

Słowa kluczowe: pirometalurgia, technologia, cynk, surowiec wtórny, wytop

Branża: metalurgia metali nieżelaznych

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij