IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty w trakcie realizacji

POPRAWA WŁAŚCIWOŚCI STOPÓW O WYSOKIEJ ENTROPII PRZEZ PROJEKTOWANIE SKŁADU CHEMICZNEGO, MODELOWANIE MIKROSTRUKTURY ORAZ WYTWARZANIE STRUKTUR KOMÓRKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII PRZYROSTOWYCH

Projekt nr:
UMO-2022/47/B/ST8/02465

Akronim: HEA-DES

NOWE STOPY O WYSOKIEJ ENTROPII KONFIGURACYJNEJ FECONIXY I COFECRXY (X = TA, B, Y = AL, TI) O DOSKONAŁYCH WŁAŚCIWOŚCIACH MAGNETYCZNIE MIĘKKICH I WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH. OPTYMALIZACJA SKŁADU CHEMICZNEGO I PROCESU WYTWARZANIA

Projekt nr:
UMO-2022/47/B/ST8/03298

Akronim: HEA

RUCHY NOŚNIKÓW ŁADUNKU I ZMIANY STRUKTURALNE MONITOROWANE SZEROKOPASMOWĄ SPEKTROSKOPIĄ DIELEKTRYCZNĄ U WRAŻLIWYCH NA ŚWIATŁO UV WARSTWOWYCH TLENOHALOGENKÓW

Projekt nr:
UMO-2022/45/N/ST5/01118

Akronim: HALO

NANOPLATFORMA SENOLITYCZNA OPARTA NA NANOWŁÓKNACH ELEKTROPRZĘDZONYCH DOSTARCZAJĄCA POCHODNE NUTRACEUTYKÓW W CELU USUNIĘCIA KOMÓREK NOWOTWORU RAKA PIERSI Z ZAINDUKOWANYM PRZEZ CHEMIOTERAPEUTYKI STARZENIEM

Projekt nr:
UMO-2021/43/B/NZ7/02129

Akronim: NANOSEN

OPRACOWANIE WYSOCE SELEKTYWNYCH, FUNKCJONALNYCH SORBENTÓW DO PROCESÓW EKSTRAKCJI LITU Z ROZTWORÓW WODNYCH

Projekt nr:
UMO-2021/40/C/ST8/0137

Akronim: CELISorp

WIELOSKALOWA ANALIZA ZMIAN MIKROSTRUKTURY WARSTW WIERZCHNICH ODPORNYCH NA ŚCIERANIE NATRYSKIWANYCH PLAZMOWO I PRZETAPIANYCH Z WYKORZYSTANIEM SKONCENTROWANYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ASPEKCIE POPRAWY ICH WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH

Projekt nr:
UMO-2018/29/B/ST8/01206

Celem projektu jest zbadanie zjawisk zachodzących podczas przetapiania wiązką laserową lub elektronową warstw na bazie stopów niklu domieszkowanych renem Ni-Cr-Re natryskiwanych plazmowo.

 

NOWEJ GENERACJI WYSOKOINDUKCYJNE NANOKRYSTALICZNE MATERIAŁY MAGNETYCZNIE MIĘKKIE

Projekt nr:
NCN OPUS14 nr 2017/27/B/ST8/01601

Projekt dotyczy badania nowej generacji wysokoindukcyjnych (Bmax>1.5T) nanokrystalicznych materiałów magnetycznie miękkich, których proces nanokrystalizacji ze stanu szkła metalicznego jest gwałtowny i zachodzi podczas ultraszybkiej obróbki nazywanej również z ang. procesem „flash annealing” czy „rapid annealing”. Mechanizm tego procesu różni się od typowej, klasycznej nanokrystalizacji dotychczas znanych materiałów magnetycznie miękkich.

BADANIE ZMIAN MOLEKULARNYCH W KOMÓRKACH MACIERZYSTYCH W KONTAKCIE Z NOWOOPRACOWANYM I ELEKTROPRZEWODZĄCYMI RUSZTOWANIAMI TKANKOWYMI

Projekt nr:
UMO-2016/21/B/NZ1/02812

Celem projektu jest opracowanie, otrzymanie i przeprowadzenie badań struktury i własności rusztowań tkankowych o własnościach elektroprzewodzących,a następnie zbadanie interakcji zachodzących na granicy elektroprzewodzące rusztowanie - komórki zasiedlone na powierzchni rusztowania. W trakcie wykonywanych badań komórki wyjściowe (NHDF lub WAT) będą zasiedlane na powierzchni rusztowania i poddawane procesowi transdyferencjacji (przeprogramowywania) w kierunku uzyskania komórek docelowych: neuroblastów i/lub kardiomioblastów. 

Wyniki badań mogą dostarczyć cennych informacji w obszarze:  

  • otrzymywania tkanek bioelektrycznie lub   bioelektromechanicznie aktywnych
  • odtwarzania tkanek całkowicie utraconych z komórek łatwo dostępnych w organizmie człowieka w warunkach laboratoryjnych

WPŁYW DODATKU WĘGLOWEGO DO KATODY SIARKOWEJ NA PARAMETRY PRACY OGNIWA LITOWO-SIARKOWEGO

Projekt nr:
UMO-2016/23/D/ST4/01539

Celem projektu jest zbadanie wpływu dodatku porowatego węgla do katody siarkowej w ogniwie litowo-siarkowym.

 

Projekty zrealizowane

WPŁYW RUCHLIWOŚCI CZĄSTECZEK I ODDZIAŁYWAŃ CZĄSTECZKOWYCH NA STRUKTURĘ I STABILNOŚĆ FAZY AMORFICZNEJ

Projekt nr:
UMO-2013/09/D/ST3/03758

Akronim: Sonata 5 

Celem projektu są badania teoretyczne i eksperymentalne dwóch istotnych czynników wpływających na stabilność fazy amorficznej tj. ruchliwości wewnątrzmolekularnej i oddziaływań międzymolekularnych.

BADANIE WPŁYWU SKŁADU CHEMICZNEGO NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE NOWEJ GENERACJI MATERIAŁÓW MAGNETOKALORYCZNYCH Z GRUPY LA(FE,SI,MN)H Z WYKORZYSTANIEM OBLICZEŃ AB-INITIO

Projekt nr:
UMO-2013/09/N/ST5/02425

Akronim: Preludium 5

Przedmiotem badań jest poznanie relacji pomiędzy strukturą, składem chemicznym, właściwościami magnetycznymi a efektem magnetokalorycznym obserwowanych w zmodyfikowanych, nowych związkach typu La(Fe1-x-yMnxSiy)13Hsat. W tym celu, poprzez metody eksperymentalne i teoretyczne, zostanie określony wpływ częściowego zastąpienia żelaza przez mangan na wartość temperatury Curie, kształt histerezy temperaturowej, właściwości strukturalne i magnetyczne na uwodornione związki La(FeSi)13.

SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROCHEMICZNE KOMPOZYTÓW POLIPIROL/NANOSTRUKTURY WĘGLOWE

Projekt nr:
UMO-2012/07/D/ST5/02283

NCN SONATA 4

Celem projektu jest wytworzenie nanostruktur węglowych metodą katalitycznego rozkładu z fazy gazowej, z wykorzystaniem związków żelaza jako katalizatorów.

INTERKALACJA JONAMI LITU JAKO METODA OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW ELEKTRODOWYCH WYSOKOENERGETYCZNYCH KONDENSATORÓW ELEKTROCHEMICZNYCH

Projekt nr:
UMO-2013/09/D/ST5/03886

NCN SONATA 5

Efektem projektu będzie otrzymanie materiałów elektrodowych, które pozwolą na uzyskanie wysokich wartości gęstości mocy kondensatora elektrochemicznego.

SYNTEZA NANOMATERIAŁÓW O WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKU ABSORPCJI PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W ZAKRESIE FAL RADIOWYCH I MIKROFAL Z WYKORZYSTANIEM AMORFICZNYCH MATERIAŁÓW DIELEKTRYCZNYCH I MAGNETYCZNYCH

Projekt nr:
UMO-2016/23/B/ST8/03405

Celem projektu jest zbadanie struktury i własności nowoopracowanych nanostrukturalnych materiałów  kompozytowych otrzymywanych z zastosowaniem procesu elektroprzędzenia współosiowego. W ramach projektu zostaną wytworzone włókna rdzeń-powłoka zawierające w strukturze rdzenia m.in.
a) wysokostratne materiały dielektryczne w tym: cukry i ich pochodne lub
b) materiały magnetyczne w postaci nanocząstek w tym: Fe2P, MnAs, La(Fe, Si)13H lub
c) materiały magnetyczne otrzymane przez mielenie taśm amorficznych na bazie kobaltu i żelaza.

Do otrzymywania powłok we włókach rdzeń-powłoka zastosowane zostaną polimery syntetyczne m.in. PA6, PAN, PVA. Własności absorpcyjne zsyntezowanych materiałów będąbadane w zakresie temperatur -100 °C do +200 °C i zakresie częstotliwości 10 -2 – 109Hz z wykorzystaniem szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej. Dodatkowym celem projektu jest badanie stabilności uzyskanych kompozytów w czasie, w różnych warunkach temperatury i wilgotności.

NOWE TYPY KOMPOZYTÓW METALICZNO-WĘGLOWYCH DO ELEKTROCHEMICZNEGO MAGAZYNOWANIA WODORU

Projekt nr:
UMO-2013/09/N/ST5/00910

NCN PRELUDIUM 5

Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie kompozytów węgiel/stop wodorochłonny oraz przebadania ich właściwości elektrochemicznych i fizycznych, pod kątem zastosowań jako nowoczesne materiały elektrodowe.

CHEMICZNA SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROCHEMICZNE GRAFENU I JEGO NANOKOMPOZYTÓW

Projekt nr:
UMO-2011/03/B/ST5/01508

NCN SONATA 2

Projekt dotyczy opracowania metod syntezy grafenu o bardzo dużej powierzchni właściwej, tlenku grafenu i nowych kompozytów grafenu z tlenkami metali, takimi jak: TiO2, Fe2O3, Cr2O3, SnO2.

BADANIE SKŁADU CHEMICZNEGO NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE NOWEJ GENERACJI MATERIAŁÓW MAGNETOKALORYCZNYCH Z GRUPY MNFE(P,GE,SI,AS) Z WYKORZYSTANIEM OBLICZEŃ AB-INITIO

Projekt nr:
UMO-2011/01/D/ST5/07816 z 15.12.2011 r.

Akronim: Sonata 1

Głównym celem projektu jest wyznaczenie wpływu zmiany składu chemicznego na efekt magnetokaloryczny w nowej generacji materiałów magnetokalorycznych należącej do grupy związków typu MnFe(P,Ge,Si,As).

BADANIE ZJAWISKA INDUKOWANEJ ANIZOTROPII MAGNETYCZNEJ W MATERIAŁACH NANOKRYSTALICZNYCH NA OSNOWIE FE

Projekt nr:
NN507-475437

Głównym celem projektu jest wyjaśnienie zjawiska indukowania anizotropii magnetycznej w materiałach nanokrystalicznych pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego oraz próba opracowania nowego modelu, który opisywałby mechanizm tego zjawiska.

 

IDENTYFIKACJA NANOSTRUKTURALNYCH EFEKTÓW GENEROWANYCH W CYKLICZNIE ZMIENNYM SCHEMACIE DEFORMACJI NA PRZYKŁADZIE CZYSTEGO ALUMINIUM I JEGO STOPU PO ODKSZTAŁCENIU METODĄ KOBO

Projekt nr:
UMO-2012/07/B/ST8/04025

Celem badań jest weryfikacja hipotezy naukowej zakładającej dominująca rolę defektów punktowych w kształtowaniu własności mechanicznych metali i stopów wyciśniętych metodą KoBo, w szczególności aluminium i jego stopu 6013.

ZASTOSOWANIE POLICHROMATYCZNEGO PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO DO ANALIZY TEKSTURY WYROBÓW ALUMINIOWYCH

Projekt nr:
4284/B/T02/2009/37

W Projekcie opracowano alternatywną metodę dyfrakcyjną do analizy tekstury aluminiowych wyrobów walcowanych opartą na analizie widma energetycznego promieniowania rentgenowskiego.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij