IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty w trakcie realizacji

OPRACOWANIE WYSOKOPRZEWODZĄCYCH I WYSOKOWYTRZYMAŁYCH RDZENI NOŚNO-PRZEWODZĄCYCH DO NISKOSTRATNYCH NAPOWIETRZNYCH PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH NA BAZIE STOPÓW CU-AG

Projekt nr:
CuBR/II/5/NCBR/2015

Akronim: CUAGWIRE 

Celem projektu jest opracowanie przemysłowej technologii wytwarzania wysokowytrzymałych i wysoko przewodzących rdzeni nośno-przewodzących wykonanych z drutów ze stopu Cu-Ag, które w samym zamyśle stanowią zasadniczy element nowej generacji niskostratnych przewodów do napowietrznych linii elektroenergetycznych. Efektem końcowym projektu będzie technologia wytwarzania rdzeni przewodowych na najwyższym dziewiątym poziomie gotowości technologicznej.

NOWE ODCZYNNIKI ZBIERAJĄCE DO FLOTACJI POLSKICH RUD MIEDZI

Projekt nr:
CuBR/III/4/NCBR/2017

Akronim: NewColl

Celem projektu jest otrzymanie nowych reagentów działających jako kolektory lub aktywatory w procesie wzbogacania krajowych rud miedzi, które powinny zastąpić lub w znacznym stopniu ograniczyć stosowane dotychczas ksantogeniany. Proponuje się, że w miejsce stosowanych ksantogenianów użyte zostaną ditiokarbaminiany z dodatkiem aktywatorów w postaci organicznych połączeń oligomerycznych zawierających atomy azotu i siarki. Drugi kierunek obejmuje wprowadzenie do flotacji pochodnych sulfobursztynianów jako zamienników ksantogenianów, różniących się między sobą długością i rodzajem łańcuchów węglowodorowych. Przewiduje się również próby z dodatkiem do wyżej wymienionych odczynników upolarnionej pierwszorzędowej aminy alifatycznej. Badania nad przydatnością nowych odczynników prowadzone będą w skali laboratoryjnej a następnie weryfikowane w skali pilotowej. Ostatnim etapem będzie przeprowadzenie próby przemysłowej oraz dokonanie oceny technologicznej, ekonomicznej oraz wpływu na środowisko.


NOWY SPOSÓB OCZYSZCZANIA I UTYLIZACJI GAZÓW PROCESOWYCH POCHODZĄCYCH Z PIECÓW SZYBOWYCH W CIĄGU TECHNOLOGICZNYM KGHM

Projekt nr:
CuBR/III/8/NCBR/2017

Akronim: CleanGas

Głównym celem projektu jest opracowanie efektywnego technicznie i technologicznie nowego układu oczyszczania gazów z pieców szybowych. W ramach tego:

  • odzysk w kotle parowym energii cieplnej z gazów procesowych z pieców szybowych,
  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń z układu oczyszczania gazów z pieców szybowych,
  • ograniczenie strat sorbentu w instalacji odsiarczania gazów,
  • opracowanie innowacyjnej metody pirometalurgicznego otrzymywania ołowiu surowego z pyłów pozyskiwanych z dopalanych gazów z pieca szybowego.

NOWY INNOWACYJNY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA STRUMIENIA SIARKI Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH KGHM

Projekt nr:
CuBR/III/7/NCBR/2017

Akronim: BARBOTAŻ 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody zagospodarowania strumienia siarki z procesów technologicznych  w postaci wysokoprzetworzonych materiałów budowlanych zawierających w swym podstawowym składzie siarczan wapnia, stanowiącej atrakcyjną ekonomicznie alternatywę  w stosunku do produkcji kwasu siarkowego.


Projekty zrealizowane

WARSTWY I POWŁOKI Z UDZIAŁEM RENU, JEGO ZWIĄZKÓW LUB STOPÓW - ICH WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIA ORAZ METODY NANOSZENIA

Projekt nr:
CuBR/II/4/NCBR/2015

Akronim: ReCOVER

Celem projektu jest opracowanie nowych warstw i powłok z udziałem renu, jego związków lub stopów oraz metod ich wytwarzania. Przeprowadzone zostaną kompleksowe badania właściwości nowych warstw/powłok głównie pod kątem ich planowanych zastosowań. Prace prowadzone będą w kierunku przygotowania warunków wdrożeniowych do efektywnego wykorzystania opracowanych powłok/warstw w aplikacjach, w których dochodzi do kumulacji czynników niszczących, takich jak: duże tarcie, duża dynamika działania sił zewnętrznych, korozyjne działanie środowiska czy podwyższona temperatura.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA RUDY MIEDZI DO FLOTACJI Z WYKORZYSTANIEM WYSOKOENERGETYCZNYCH TECHNIK ROZDRABNIANIA

Projekt nr:
CuBR/I/3/NCBR/2014

Akronim: HIENGT

Generalna koncepcja projektu polega na opracowaniu innowacyjnej technologii przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznego rozdrabniania. Może ona zastąpić dotychczasowy dwustadialny proces mielenia na mokro mieleniem jednostadialnym na sucho, do realizacji którego przewidziany jest młyn wysokoenergetyczny o poziomej osi koła bijakowego.


OPTYMALIZACJA KLASYFIKACJI W HYDROCYKLONACH W PROCESIE WZBOGACANIA POLSKICH RUD MIEDZI

Projekt nr:
CuBR/II/8/NCBR/2015

Akronim: OPTICLASS

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie instalacji pilotowej do sterowania układem klasyfikacji w hydrocyklonie w KGHM Polska Miedź S.A. oraz wdrożenie innowacyjnego algorytmu sterowania.


OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNEGO DO PROCESU ODMIEDZIOWANIA ŻUŻLA W PROCESIE ZAWIESINOWEGO OTRZYMYWANIA MIEDZI

Projekt nr:
CuBR/I/2/NCBR/2014

Akronim: CleanSlag

Głównym celem projektu jest opracowanie nowej technologii odmiedziowania żużla zawiesinowego do poziomu 0,4 - 0,5 % mas. Cu, przy znacznie niższym zużyciu energii (nie przekraczającym 70 % dotychczasowego poziomu). Zakłada się, że cel ten zostanie osiągnięty poprzez zasadniczą modyfikację procesu odmiedziowania polegającą na zastosowaniu dwóch agregatów (dla oddzielnej realizacji dwóch procesów nowej technologii), użyciu nowego typu reduktora oraz wprowadzeniu innych dodatków technologicznych.

OPRACOWANIE WYSOKOEFEKTYWNEJ TECHNOLOGII WZBOGACANIA POLSKICH RUD MIEDZI

Projekt nr:
CUBR/II/7/NCBR/2015

Akronim: HighCopper

W ramach projektu HighCopper planowane jest opracowanie, w skali laboratoryjnej i zweryfikowanie w skali pilotowej, nowej technologii wzbogacania dostosowanej do właściwości aktualnie i przyszłościowo wydobywanej rudy.

 

OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ TECHNOLOGII AKTYWNEGO I PASYWNEGO ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO INSTALACJI WZBOGACANIA RUD METALI NIEŻELAZNYCH

Projekt nr:
CuBR/III/1/NCBR/2017

Akronim: CUBR III

Projekt dotyczy opracowania kompleksowej technologii aktywnego i pasywnego zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji wzbogacania rud metali nieżelaznych znajdujących się w O/ZWR KGHM Polska Miedź SA. Zagadnienie ma obejmować selekcję materiałów, ochronę elektrochemiczną i dostosowaną do niej pasywną ochronę powłokową. Końcowym efektem ma być wdrożony w skali przemysłowej system ochrony wybranych instalacji wzbogacania rud. Rezultatem będzie zwiększenie efektywności procesu wzbogacania poprzez wydłużenie okresu eksploatacji instalacji wzbogacania rud dzięki wdrożeniu opracowanych rozwiązań antykorozyjnych.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij