IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty w trakcie realizacji

OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCESU PRODUKCJI PROSZKÓW METALI NIEŻELAZNYCH DLA PRZYROSTOWYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Z ZASTOSOWANIEM ODPADÓW PRODUKCYJNYCH JAKO SUROWCA WSADOWEGO

Projekt nr:
POIR.01.01.01-00-0730/19

Akronim:TiRec

OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII ROZDZIAŁU GRANULATÓW KABLI MIEDZIANYCH POCHODZĄCYCH Z RECYKLINGU NA CZYSTĄ MIEDZ (CU) ORAZ POBIAŁ (CUSN) POPRZEZ ZASTOSOWANIE HYBRYDOWYCH METOD SEPARACJI MECHANICZNEJ

Projekt nr:
POIR.01.01.01-00-0216/21-00

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, zautomatyzowanego procesu rozdziału granulatu z przewodów i kabli o charakterze obiegu zamkniętego, pozwalającego na ciągłą̨ pracę urządzeń́ w linii technologicznej przy jednoczesnym odseparowaniu recyklatu polimerowego (izolacji kabli) i miedzianego w dwóch kategoriach jakościowych:

  • czystej miedzi (tzw. miedź czerwona),
  • miedzi z dodatkami innych metali, głównie cyny (tzw. pobiał).

OPRACOWANIE KOMPOZYTU DO WYTWARZANIA WARSTW PRZEWODZĄCYCH NA ELEMENTACH STYKÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH METODĄ TERMICZNEGO SREBRZENIA Z DODATKIEM ULTRADROBNYCH CZĄSTEK MIEDZI, TLENKU MIEDZI LUB CZĄSTEK MIEDZI POKRYTYCH SREBREM

Projekt nr:
POIR.04.01.04-00-0093/18-00

Akronim: KSEMTUM

Celem projektu jest otrzymanie znacząco ulepszonego produktu – styku elektrycznego, który wykorzystuje się w sektorze inżynierii elektrycznej oraz inżynierii energetyki, gdzie odgrywa kluczową rolę jako element umożliwiający skuteczny oraz niezawodny przekaz energii wzdłuż szyn zbiorczych.

 

NOWA INNOWACYJNA TECHNOLOGIA COLDTRIBRAZE DO WYTWARZANIA LUTOWNICZYCH MATERIAŁÓW WARSTWOWYCH ZAWIERAJĄCYCH SPOIWA NA BAZIE SREBRA NA DRODZE WALCOWANIA PLATERUJĄCEGO NA ZIMNO

Projekt nr:
POIR.04.01.04-00-0094/17

Akronim:  TRIBRAZE

Badania proponowane w projekcie koncentrują się na opracowaniu efektywnego energetycznie oraz ekonomicznie procesu otrzymywania lutowniczych materiałów warstwowych na drodze walcowania platerującego na zimno.

 

WPROWADZENIE DO PRAKTYKI CHIRURGICZNEJ NOWYCH TECHNOLOGII DO REKONSTRUKCJI I REGENERACJI USZKODZONYCH TKANEK W OBSZARZE TWARZOCZASZKI

Projekt nr:
POIR.04.01.02-00-0085/17

Akronim:  BIO-ONKO-REG

Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania spersonalizowanych rusztowań tkankowych, które znajdą zastosowanie w rekonstrukcji twarzoczaszki. W tym celu opracowany i połączony ze sobą zostanie: program, materiał kompozytowy,  innowacyjna drukarka, innowacyjne metody zasiedlania rusztowań komórkami pacjenta, modele anatomiczne.  Wykorzystanie technologii otrzymywania rusztowań tkankowych w praktyce, uzależnione będzie od przypadku klinicznego, a decydentem wyboru kombinacji rezultatów projektu będzie chirurg.

 

OPRACOWANIE KOMPOZYTU DO WYTWARZANIA POWŁOK FUNKCJONALNYCH O WŁASNOŚCIACH PRZECIWWIRUSOWYCH Z DODATKIEM ULTRADROBNYCH CZĄSTEK MIEDZI, TLENKÓW MIEDZI, SREBRA ORAZ TLENKÓW TYTANU NA POWIERZCHNIACH ARMATURY SANITARNEJ

Projekt nr:
POIR.01.01.01-00-1189/20-00

Akronim: PEWEXEM

Głównym celem projektu jest opracowanie kompozytu do wytwarzania powłok funkcjonalnych o własnościach przeciwwirusowych z dodatkiem ultradrobnych cząstek miedzi, tlenków miedzi, srebra oraz tlenków tytanu na powierzchniach armatury sanitarnej.

MODYFIKOWANE PROSZKI ZE STOPÓW LEKKICH, JAKO NOWY SUROWIEC DLA TECHNOLOGII PRZYROSTOWYCH

Projekt nr:
POIR.01.01.01-00-0289/20-00

Akronim: Al3D

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowego produktu w postaci proszków kompozytowych ze stopów aluminium i tytanu przeznaczonych do technologii przyrostowych (AM – Additive Manufacturing).

OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII RECYKLINGU TRUDNO PRZETWARZALNYCH, NIEPRZERABIANYCH W POLSCE ODPADÓW ALUMINIOWYCH NA DRODZE KONSOLIDACJI PLASTYCZNEJ

Projekt nr:
POIR.01.01.01-00-1294/20

Akronim: HERALTECHNO

Badania proponowane w projekcie koncentrują się na opracowaniu efektywnego energetycznie oraz ekonomicznie procesu recyklingu poamortyzacyjnych (nieprzetwarzanych dotychczas w Polsce) odpadów aluminiowych na drodze segregacji, rozdrabniani i konsolidacji plastycznej realizowanej w procesie ciągłego wyciskania na kole.

OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCESU PRODUKCJI PROSZKÓW DLA PRZYROSTOWYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Z ZASTOSOWANIEM ODPADÓW PRODUKCYJNYCH JAKO SUROWCA WSADOWEGO

Projekt nr:
POIR.01.01.01-00-0706/20-00

Akronim: TiRec

Przedmiotem projektu jest opracowanie kompleksowej przemysłowej technologii produkcji proszków metali nieżelaznych na bazie stopów tytanu z zastosowaniem odpadów produkcyjnych takich jak np. wióry po procesach obróbki skrawaniem oraz ponadwymiarowe ziarno z konwencjonalnych procesów wytwarzania proszków. Stosowane obecnie metody wytwarzania proszków metali nieżelaznych są kosztowne i energochłonne. Jednocześnie zakres dostępnych na rynku proszków jest bardzo wąski, a wytwarzanie niewielkich partii – nieopłacalne.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PROCESU CYNKOWANIA

Projekt nr:
POIR.04.01.02-00-0026/18

Akronim: Zn+VIB

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA WYTWARZANIA NANOKOMPONENTÓW Re Z ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z RECYKLINGU

Projekt nr:
POIR.04.01.04-00-0008/20-00

Akronim: NANOREN

TECHNOLOGIA ODZYSKU MOLIBDENU ORAZ METALI TOWARZYSZĄCYCH ZE ZUŻYTYCH KATALIZATORÓW MOLIBDENOWYCH

Projekt nr:
POIR.01.01.01-00-1306/20

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej wnioskodawcy technologii odzysku Mo i metali towarzyszących takich jak Ni i Co ze zużytych katalizatorów Mo.

PROEKOLOGICZNA TECHNOLOGIA WITRYFIKACJI ŻUŻLA POOŁOWIOWEGO POPRZEZ INTENSYFIKACJE PRACY KRÓTKIEGO PIECA OBROTOWEGO (KPO) WRAZ Z UKŁADEM KONDYCJONOWANIA PYŁÓW I GAZÓW PROCESOWYCH

Projekt nr:
POIR.01.01.01-00-1300/20

Akronim: LegPal 

Celem projektu jest opracowania innowacyjnej, wysokowydajnej i proekologicznej technologii przetwarzania odpadów ołowionośnych pochodzących z hutnictwa miedzi oraz z rozbiórki akumulatorów samochodowych uwzględniającej założenia gospodarki obiegu zamkniętego.

INNOWACYJNE PROFILE ALUMINIOWE O JEDNOLITYCH WŁASNOŚCIACH UŻYTKOWYCH, WYTWARZANE Z WYKORZYSTANIEM AUTONOMICZNEGO SYSTEMU CIĄGŁEJ REGULACJI I OPTYMALIZACJI PROCESU WYCISKANIA

Projekt nr:
POIR.01.01.01-00-0238/20

Akronim: EXTRAL

OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WZBOGACANIA RUD METALI NIEŻELAZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU PREKONCENTRACJI OPARTEGO O ALGORYTMY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Projekt nr:
POIR.01.01.01-00-0884/20

Akronim: PreConin

OPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNEGO ORAZ ENERGOOSZCZĘDNEGO UKŁADU GORĄCEGO KANAŁU W FORMACH CIŚNIENIOWYCH DLA STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH

Projekt nr:
POIR.01.01.01-00-0318/19

Akronim: Gorkan

Projekty zrealizowane

OGRANICZENIE STRAT PRZESYŁOWYCH W ELEKTROENERGETYCZNYCH LINIACH DYSTRYBUCYJNYCH 110 KV POPRZEZ OPRACOWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH I KONSTRUKCYJNYCH ORAZ TECHNOLOGII PRODUKCJI NISKOSTRATNYCH PRZEWODÓW NAPOWIETRZNYCH

Projekt nr:
POIR.04.01.04-00-0022/15

Akronim: HACON

Projekt zakłada przeprowadzenie badań naukowych przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących opracowania innowacyjnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych o podwyższonej efektywności energetycznej.

INNOWACYJNE I ENERGOOSZCZĘDNE NANOKRYSTALICZNE DŁAWIKI FILTRÓW DLA POPRAWY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I OGRANICZENIA NEGATYWNEGO WPŁYWU ENERGETYKI NA ŚRODOWISKO

Projekt nr:
POIR.04.01.02-00-0001/16

Akronim: CEETech

Celem realizowanego projektu jest opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych i energooszczędnych nanokrystalicznych dławików filtrów dla potrzeb czystej energii elektrycznej, ograniczając straty przesyłowe i negatywny wpływ na środowisko naturalne. Obecnie jednym z największych problemów w sieciach energetyki zawodowej jest niska jakość energii wynikająca z powszechnego stosowania nieliniowych urządzeń elektroenergetycznych i energoelektronicznych wyposażonych w układy przetwarzania energii. Urządzenia te generują zniekształcenia harmoniczne w prądzie i wprowadzają je do sieci energetycznej powodując odkształcenia napięcia zasilającego oraz obniżenie współczynnika mocy. Dodatkowo, zakłócają one pracę innych odbiorników oraz wprowadzają ryzyko uszkodzenia, a nawet pożaru wrażliwych urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

 


BEZODPADOWA TECHNOLOGIA KSZTAŁTOWANIA ELEMENTÓW ARMATURY WODY PITNEJ Z BEZOŁOWIOWYCH STOPÓW MIEDZI

Projekt nr:
POIR.04.01.02-00-0030/16

Akronim: eco_FAS

W ramach projektu w zakresie materiałowym opracowana zostanie grupa ekologicznych stopów miedzi przeznaczonych na elementy armatury wodnej pitnej natomiast w zakresie technologicznym planuje się opracowanie założeń procesowych wytwarzania odkuwek z nowych stopów przy użyciu technologii kucia bezwypływkowego.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij