IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty w trakcie realizacji

RaVeN (Raw Materials Value Chain)

Projekt nr:
21077

Akronim: RaVeN

HYDROMETALURGICZNY ODZYSK OŁOWIU, SREBRA I CYNY Z SIARCZANOWYCH OSADÓW POŁUGOWNICZYCH/ HYDROMETALLURGICAL RECOVERY OF LEAD, SILVER AND TIN FROM SULPHATE LEACH RESIDUES

Projekt nr:
19164

Akronim: TETALEAD


Pozyskiwanie materiałów na akumulatory z wykorzystaniem nanocząstek ligniny jako kolektorów flotacji / Supply of BATTERy minerals using lignin nanoparticles as FLotAtIon collectors

Projekt nr:
19089

Akronim: BATTERFLAI

Głównym celem projektu jest opracowanie zrównoważonego i wydajnego procesu flotacji służącego do odzysku metali z akumulatorów, w którym wykorzystuje się duże zasoby dla przyjaznych środowisku odczynników flotacyjnych, które zapewnią dostawę i jakość kolektorów mających na celu płynne funkcjonowanie kopalń. 

Rozwój szkolnictwa wyższego w zakresie separacji ciało stałe-ciecz / Development of higher education of solid-liquid separations

Projekt nr:
18487

Akronim: Pre-AMSOLI 

Projekt Pre-AMSOLI realizowany jest w ramach obszaru PhD Education. Celem projektu jest opracowanie programu edukacyjnego, a potrzeba jego powstania uzasadniona jest wyzwaniami przemysłu, przede wszystkim ze względu na coraz bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie aspektów środowiskowych, jak i tych dotyczących zapewnienia sprzętu do pracy w trudniejszych warunkach. 

Produkcja sferycznych proszków do zastosowań specjalnych w odpadów w postaci wiórów / Manufacturing of spherical powders from scraps for special applications

Projekt nr:
16-0362

Akronim: TiSPHERO

Głównym celem projektu jest opracowanie założeń technologicznych do procesu wytwarzania proszków sferycznych z odpadów przy zastosowaniu metody sferoidyzacji plazmowej.


Wysokowydajna technologia druku 3D z zastosowaniem wsadu w postaci drutu na bazie Cu / Material-efficient Cu wire-based 3D printing technology

Projekt nr:
18072

Akronim: 3DMPWIRE

W ramach projektu zostanie opracowana technologia wytwarzania ze stopów na bazie Cu metodą 3DMP® (3D Metal Printing – z grupy procesów Wire+Arc Additive Manufacturing) komponentów odpornych na agresywne środowisko korozyjne (morskie). Opracowana w projekcie technologia zostanie wykorzystana do wytwarzania m.in. łopatek turbin morskich, śmigieł okrętowych oraz innych elementów do zastosowań w przemyśle morskim.

 

Waloryzacja żużli w celu odzysku metali i produkcji surowców mineralnych / Slag valorisation for multi metal recovery and mineral resource production

Projekt nr:
17181

Akronim: SlagVal

Przedsiębiorstwa działające w obszarze odzysku metali nieżelaznych (szczególnie producenci ołowiu, cynku i miedzi) generują odpady stałe w postaci żużli jako produktu ubocznego powstającego w trakcie procesu produkcji. Każdego roku w Polsce produkuje się około 240 000 ton żużla odpadowego z przemysłu ołowiu i cynku, natomiast w Europie w ilości kilku milionów ton. Żużle te są przede wszystkim niebezpieczne dla środowiska naturalnego i wymagają magazynowania w odpowiednio przygotowanych do tego składowiskach. Producenci żużla ponoszą koszty budowania takich składowisk, jak również opłaty związane z samym składowaniem. Producenci metali nieżelaznych poszukują efektywnej metody w celu wyeliminowania żużli odpadowych pochodzących z cyklu produkcyjnego zgodnie ze strategią „zero odpadów”.

Porecyklingowe elementy motoryzacyjne z przetworzonych metalicznych odpadów / Recycled automotive brake disks by upgrading metallic scraps

Projekt nr:
17200

Akronim: RADIUS

Projekt polega na opracowaniu technologii wytwarzania samochodowych hamulców tarczowych na bazie stopów aluminium z recyklingu. Głównym celem projektu jest osiągnięcie maksymalnego poziomu recyklingu zapewniającego spełnienie wymagań OEM minimalizującego wpływ na środowisko.

 

Wezwanie na pomysły w zakresie szkoleń organizowanych przez Akademię EIT RawMaterials / Call for Training Ideas of EIT RawMaterials High-Level Professional School

Projekt nr:
18183

Akronim: TrainCall  

Projekt edukacyjny TrainCall – „Call for Training Ideas of EIT RawMaterials High-Level Professional School”, którego koordynatorem jest  Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF). Głównym celem projektu jest przygotowanie programu obejmującego najbardziej obiecujące pomysły szkoleniowe, które dostarczą branży nowych wyników badań i zachęcą ekspertów do dzielenia się wiedzą z profesjonalistami. 


Projekty zrealizowane

Technologia odzysku indu, germanu i cyny ze stopów ołowionośnych z procesu rafinacji cynku w celu bezpośredniego wdrożenia w praktyce przemysłowej / Technology for recovery of indium, germanium and tin from lead bearing alloys generated in zinc refinement

Projekt nr:
15038

 Akronim: RIGaT

Głównym celem projektu jest stworzenie rozwiązań służących do odzyskiwania metali krytycznych takich jak ind i german oraz zwiększenia produkcji metali podstawowych, tzn. cyny z surowców wtórnych. Prace badawcze będą skoncentrowane na zwiększeniu skali już wcześniej opracowanych i przetestowanych w na poziomie gotowości technologicznej TRL 5 technologii odzysku cyny, indu i germanu ze stopów polimetalicznych powstałych przy produkcji cynku i ołowiu metodą Imperial Smelting Process w polskiej Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”.

Koncepcja kształcenia ustawicznego dla europejskich pracowników odlewni / Concept for Lifelong Learning for European Foundry Employees

Projekt nr:
15001

Akronim: CLLEFE

Celem projektu jest stworzenie odpowiedniej platformy do interakcji między uczelniami, instytucjami i odlewniami, służącej opracowaniu i wdrożeniu nowego sposobu zaspakajania potrzeb pracowników związanych ze zdobywaniem „świeżej” (najnowszej) wiedzy i umiejętności, na bazie celów i strategii firmy. Postawą projektu jest wykorzystanie istniejących kursów do opracowania koncepcji kształcenia ustawicznego, które stanie się atrakcyjne dla przemysłu i łatwo dostępne dla wszystkich pracowników za pośrednictwem kursów on-line.

 

Substytucja metali krytycznych w komponentach i powłokach pracujących w ekstremalnych warunkach / Substitution of CRMs in components and coatings used under extreme conditions

Projekt nr:
15053

Akronim: Extreme

EXTREME to sieć wykorzystująca współpracę laboratoriów, zaawansowanych urządzeń, instalacji pilotażowych, posiadanych przez partnerów dysponujących wysokimi umiejętnościami i wiedzą na temat substytucji/ograniczenia użycia surowców krytycznych pracujących w trudnych warunkach, takich jak wysoka temperatura, ścieranie, tarcie, korozja itp., o dużym znaczeniu dla przemysłu produkcyjnego, transportu, budownictwa itd.

Wytrzymałość materiałów dla morskich zastosowań / Material Durability for Off-Shore

Projekt nr:
15058

Akronim: MaDurOS

Projekt MaDurOS to sieć infrastruktury łącząca wyjątkową ofertę badań dla przedsiębiorstw poszukujących możliwości  realizacji projektów badawczych mających na celu ograniczenie konserwatyzmu w zakresie użycia i eksploatacji surowców.

Sieć infrastruktury dla lekkich materiałów metalicznych / Network of Infrastructure for Metal-based Lightweight Materials

Projekt nr:

Akronim: MetLight

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału partnerów sieci w zakresie testowanie materiałów, analiz mikrostruktury, symulacji, technologii produkcji i dalszego przetwarzania oraz analiz możliwości recyklingu dla:

Europejska Sieć Instalacji Pilotowych dla Metalurgii Ekstrakcyjnej i Przeróbki / European Pilot Plant Network for Extractive Metallurgy and Mineral Processing

Projekt nr:
15067

Akronim: MetNet

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu wydobywczego i metalurgicznego poprzez zapewnienie kompleksowego rozwiązania dla rozwoju, walidacji i wdrażania procesów poprzez testowanie w skali pilotażowej, dzięki wykorzystaniu połączonych kompetencji oraz wyposażenia niezależnej sieci współpracy.

Sieć Flotacyjna / Network on Flotation

Projekt nr:
15062

Akronim: NetFlot

Celem projektu Net-Float jest identyfikacja istniejących modeli flotacyjnych oraz infrastruktury, która pozwala na generowanie danych oraz weryfikację modeli, a także stworzenie oferty dla potencjalnych odbiorców, dopasowanej do indywidualnych potrzeb grupy docelowej.

Sieć infrastruktury recyklingu skoncentrowanego na produktach / Network of Infrastructure on Product Centric Recycling

Projekt nr:
15066

Akronim: PCRec

Projekt jest siecią infrastruktury mającą na celu utworzenie samofinansującej sieci doskonałości powołanej w celu świadczenia usług na rzecz klientów zewnętrznych w zakresie rozwoju i wdrażania rozwiązań technologicznych na rynku produktu recyklingu surowców z odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Wyższa szkoła specjalistów z zakresu surowców mineralnych / EIT RM High Level Professional School

Projekt nr:
15003

Akronim: RMProSchool

Celem projektu jest opracowanie programu kursów wykraczających poza obecny stan wiedzy i techniki. W ramach działań zatrudnieni zostaną wiodący światowi specjaliści, którzy podzielą się swoim doświadczeniem oraz wiedzą w ramach kursów wykraczających poza wiedzę podręcznikową.

Sieć Infrastruktury i Kompetencji w zakresie Hydrometalurgii Niestandardowych Mediów Ługujących / Solvometallurgy Infrastructure and Expertise Network

Projekt nr:
15074

Akronim: Solvoflex

Celem projektu SOLVOFLEX jest zbudowanie sieci infrastruktury, wiedzy i doświadczenie w zakresie hydrometalurgicznego ługowania, wytrącania, cementacji, krystalizacji, ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz, wymiany jonowej i separacji ciał stałych.

Sieć Magnetometrii / Magnetometry Network

Projekt nr:
16207

Akronim: MagNet

Sieć magnetometrii (MagNet) ma na celu zebranie europejskich platform technicznych oraz centrów kompetencji z dziedziny magnetyzmu, a w szczególności magnetometrii.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij